Hvor Kan Jeg Klage Over Min Læge?

SVAR. Du kan klage over den pågældende læge til Patientklagenævnet, og det kan du eventuelt læse en del om i emne nr. 172 på vor linje. Skulle du ønske nærmere klagevejledning, så kan du henvende dig til statsamtet, der er blevet pålagt at give en sådan orientering.
Du kan klage over enkelte praktiserende sundhedspersoners undersøgelser og behandlinger. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgør disciplinærsager. Du behøver ikke at kende navnene på sundhedspersonerne. Du har ret til en dialog forud for sagsbehandlingen i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
Hvis du vil klage over en læge, skal du indgive din klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager over alle autoriserede sundhedspersoner. Det er således også disciplinærnævnet, du skal indgive din klage til, hvis du vil klage over praktiserende læge, klage over speciallæge, tandlæge, kiropraktor mv.

Hvor kan man se klager over læger?

Afgørelserne offentliggøres i 2 år på www.sundhed.dk og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Afgørelserne bliver offentliggjort med angivelse af titel, navn og autorisationsID på den person, der kritiseres af nævnet. Alle andre navne i afgørelsen skal anonymiseres.

You might be interested:  Hvad Tjener Praktiserende Læge?

Hvordan skriver man en patientklage?

Hvis du vil klage over sundhedspersoners opførsel, skal du klage til regionen. Du kan sende din klage til dit lokale patientkontor, der sørger for at sende klagen videre til rette sted i regionen. Du kan også henvende dig til regionen, som kan oplyse om, hvor du skal sende klagen hen.

Hvem kan man klage til over sin læge?

Hvis du ønsker, at en eventuel kritik skal rettes mod en eller flere konkrete sundhedspersoner, afgøres din klage af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er, ligesom Styrelsen for Patientklager, en uvildig og uafhængig myndighed.

Kan man anmelde en læge?

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med en sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Sundhedsfaglig behandling omfatter: Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling. Fødselshjælp.

Hvad er en serviceklage?

Hvad er en serviceklage? Patienter (eller pårørende) kan klage over serviceniveauet enten i praksis eller på et sygehus. Det kan for eksempel være klager over din eller andre sundhedspersonalers optræden, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, rengøringsstandarden, forplejningen eller lignende.

Kan man vælge en læge der har lukket for tilgang?

Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har åbent for tilgang af nye patienter – eller du ønsker at vælge en anden læge – kan du vælge læge digitalt på borger.dk. Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har lukket for tilgang, kan du stadig vælge denne læge. Kontakt kommunen for at blive tilmeldt.

Hvordan starter man et klagebrev?

Det kan bruges som inspiration og til at komme i gang med at få skrevet klagen.

  1. Forbered dig på at skrive klagen.
  2. Skriv tydeligt hvad du klager over.
  3. Forklar hvorfor du mener afgørelsen er forkert.
  4. Vedlæg de relevante oplysninger.
  5. Kend dine rettigheder.
You might be interested:  Hvornår Er Der Størst Mulighed For At Blive Gravid?

Hvad koster det at klage til Patientklagenævnet?

Undersøgelse på et hospital eller behandling af en fysioterapeut kan du klage over, hvis du mener, der er sket en fejl. Klagesystemet i det danske sundhedsvæsen er gratis, men det kan være svært at finde rundt i. Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvor og hvordan du klager.

Hvordan klager jeg?

Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til myndigheden, du vil klage over; for eksempel kommunen eller Udbetaling Danmark. Myndigheden skal nemlig have mulighed for at vurdere din sag igen, før den sender din klage videre til os. Det hedder også genvurdering. Du kan ikke klage direkte til Ankestyrelsen.

Hvordan ser jeg hvad lægerne skriver om mig?

Som praktiserende læge eller speciallæge får du via e-journalen adgang til patienters elektroniske patientjournaler på tværs af sygehuse og regioner. Du kan finde oplysninger om behandlingsforløb, diagnoser, notater samt epikriser. Sygehuslæger har kun adgang til e-journal via sygehusenes egne systemer.

Kan en læge nægte behandling?

Hvis en patient har opført sig voldeligt eller truende overfor lægen eller praksispersonalet, kan lægen frasige sig patienten. Lægen skal give regionen besked, og regionen underretter det regionale Samarbejdsudvalg om beslutningen.

Hvad gør man hvis man er utilfreds med sin læge?

Hvis du vil klage over den lægefaglige behandling hos den praktiserende læge/den praktiserende speciallæge, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvornår kan man bryde tavshedspligten?

Hvornår må jeg bryde min tavshedspligt for at afværge fare for andre? I konkrete situationer kan der dog blive tale om, at du som læge må bryde din tavshedspligt, hvis det er nødvendigt for at afværge umiddelbar, betydelig fare for andre personers liv eller for at sikre meget væsentlige samfundsinteresser.

You might be interested:  Hvad Betyder Gigt?

Kan læge anmelde arbejdsskade?

Den praktiserende læge har ikke pligt til at anmelde en arbejdsulykke, men kan gøre det, ligesom patienten selv eller dennes fagforening kan anmelde en arbejdsulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I sådanne situationer er fristen for at anmelde en arbejdsulykke 1 år, efter skaden er sket.

Hvad klager patienter over?

Desuden træffer klagenævnet afgørelser i klager over brud på tavshedspligten, afgørelser om aktindsigt samt afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn og klager over sagsbehandlingen i de lokale psykiatriske patientklagenævn. Patientklagenævnet kan i sin behandling af en klage bl. a.

Leave Comment

Your email address will not be published.