Hvor Kan Jeg Se Hvad Min Læge Skriver Om Mig?

Du kan altid læse dele af din journal fx på minsundhedsplatform.dk og på sundhed.dk. Men hvis du ønsker at se hele din journal, kræver det, at du søger om aktindsigt i din journal.
På www.sundhed.dk kan du se dine journaler, svar på undersøgelser og dit medicinkort. I sundhedsjournalen kan du se, hvad lægen har registreret om dig. Se blandt andet, hvornår du har været på skadestuen, dine recepter og hvilken medicin du har købt og journaler fra din læge, speciallæge, tandlæge og fysioterapeut.

Kan man få adgang til sin lægejournal?

Som patient har du ret til at læse din egen journal hos din praktiserende læge eller hos andre privatpraktiserende sundhedspersoner. Du har også ret til at se, hvad der står i din sygehusjournal. Det kaldes aktindsigt.

Kan jeg se min læges notater?

I sundhedsjournalen kan du se sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har registreret om dig. Se blandt andet din journal fra sygehuset, dine prøvesvar, dine henvisninger, dit medicinkort og en oversigt over, hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl.

You might be interested:  Hvor Meget Ekstra Blod Gravid?

Hvor kan jeg se min diagnose?

Blandt andet oplysninger om diagnoser, operationer, undersøgelser og indlæggelser.

 • Log på Sundhedsjournalen med dit NemID på sundhed.dk.
 • Find MinSundhed i Google Play.
 • Find MinSundhed i App Store.
 • Kan man få aktindsigt i patientjournaler?

  Du har som patient ret til at få aktindsigt i din patientjournal i form af en kopi. Du har ikke mulighed for selv at få udleveret selve journalen. Andre har ikke adgang til aktindsigt i din journal, med mindre de repræsenterer dig eller du har givet dem fuldmagt.

  Hvordan søger man aktindsigt i lægejournal?

  Hvordan søger jeg aktindsigt?

  1. henvend dig til sygehuset eller behandlingsstedet.
  2. bed om aktindsigt i din journal.
  3. angiv dit navn og fødselsdato/personnummer.
  4. få kvittering for modtagelsen af din henvendelse.
  5. bed om hjælp fra en sundhedsperson til at forstå indholdet.

  Hvor lang tid har man en henvisning?

  En henvisning er gyldig, indtil antallet af konsultationer er anvendt, eller patientforløbet er afsluttet. Ved afsluttet patientforløb forstås, at patienten er færdigundersøgt og/eller færdigbehandlet. I de situationer skal speciallægen give den henvisende læge skriftlig meddelelse herom.

  Hvor finder jeg mine helbredsoplysninger?

  Du kan se mange af dine sundhedsdata på sundhed.dk. Her kan du blandt andet se de oplysninger om din behandling på hospitalet, der er registreret i Landspatientregisteret. Hvis du vil se flere af de data, der er registreret om dig i Sundhedsdatastyrelsens registre, kan du søge indsigt i sundhedsdata om dig.

  Hvor længe skal man gemme journaler?

  Opbevaringsperioden for læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, tandplejere, kiropraktorer, jordemødre og kliniske diætisters patientjournaler er mindst 10 år regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen. Hvorimod alle andre autoriserede sundhedspersoner skal opbevare deres patientjournaler i mindst 5 år.

  You might be interested:  Hvordan Føles Kræft?

  Hvem kan se i min journal?

  Udover dig er det kun sundhedspersonalet på hospitalet, praktiserende læger og speciallæger, der har adgang til journaldata i din e-journal. I din sundhedsjournal findes menupunktet ‘Log’, hvor du kan du se, hvem der har kigget i din e-journal. Det kan være læger, laboranter, apotekere m.m.

  Kan man få slettet sin diagnose?

  Imidlertid kan man godt journalføre, at patienten ikke længere har diagnosen – hvis altså lægen er enig med dig i, at der er tale om en fejldiagnose, men lægen kan ikke slette noget, han/hun tidligere har skrevet i journalen. Din praktiserende læge er pligtig til at opbevare journalmateriale i 10 år.

  Kan pårørende få aktindsigt?

  Pårørende har som hovedregel ikke ret til aktindsigt i din journal, med mindre du har givet dem fuldmagt. Hvis en patient ikke er i stand til at varetage sine egne interesser, kan en værge eller nærmeste pårørende få aktindsigt.

  Hvad kan man få aktindsigt i?

  Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning. Du kan som udgangspunkt få aktindsigt i alle slags dokumenter, dvs. ikke blot skriftlige dokumenter (breve, mails, sms-beskeder mv.), men også fotografier, billeder, kort, rids, film mv.

  Hvordan forholder det sig når en person søger om aktindsigt i en sag hvor personen er død?

  1, kan en sundhedsperson videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde m.v. til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske, og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler af- gørende herimod.

  Leave Comment

  Your email address will not be published.