Hvor Kan Man Klage Over Sin Læge?

HVORDAN KLAGER MAN OVER EN LÆGE? Hvis du vil klage over en læge, skal du indgive din klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager over alle autoriserede sundhedspersoner.
Du kan klage over enkelte praktiserende sundhedspersoners undersøgelser og behandlinger. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgør disciplinærsager. Du behøver ikke at kende navnene på sundhedspersonerne. Du har ret til en dialog forud for sagsbehandlingen i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
Du kan klage over dit forløb i sundhedsvæsenet til Styrelsen for Patientklager. Genoptage sag om tilbagebetaling Du kan rette henvendelse til din region og bede regionen om at genoptage din sag om tilbagebetaling, hvis du som patient har tilbagebetalt eller er i gang med at tilbagebetale en tidligere udbetalt patienterstatning.

Hvordan skriver man en patientklage?

Hvis du vil klage over sundhedspersoners opførsel, skal du klage til regionen. Du kan sende din klage til dit lokale patientkontor, der sørger for at sende klagen videre til rette sted i regionen. Du kan også henvende dig til regionen, som kan oplyse om, hvor du skal sende klagen hen.

You might be interested:  Gravid Træt Hvornår?

Hvor kan man se klager over læger?

Afgørelserne offentliggøres i 2 år på www.sundhed.dk og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Afgørelserne bliver offentliggjort med angivelse af titel, navn og autorisationsID på den person, der kritiseres af nævnet. Alle andre navne i afgørelsen skal anonymiseres.

Hvad er en serviceklage?

Hvad er en serviceklage? Patienter (eller pårørende) kan klage over serviceniveauet enten i praksis eller på et sygehus. Det kan for eksempel være klager over din eller andre sundhedspersonalers optræden, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, rengøringsstandarden, forplejningen eller lignende.

Hvordan klager man over behandling?

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du har oplevet fejl i den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget f. eks. på et sygehus eller hos din praktiserende læge eller tandlæge. Styrelsen afgør, om der er grundlag for at give kritik.

Hvordan starter man et klagebrev?

Det kan bruges som inspiration og til at komme i gang med at få skrevet klagen.

  1. Forbered dig på at skrive klagen.
  2. Skriv tydeligt hvad du klager over.
  3. Forklar hvorfor du mener afgørelsen er forkert.
  4. Vedlæg de relevante oplysninger.
  5. Kend dine rettigheder.

Hvad koster det at klage til Patientklagenævnet?

Undersøgelse på et hospital eller behandling af en fysioterapeut kan du klage over, hvis du mener, der er sket en fejl. Klagesystemet i det danske sundhedsvæsen er gratis, men det kan være svært at finde rundt i. Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvor og hvordan du klager.

Kan man vælge en læge der har lukket for tilgang?

Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har åbent for tilgang af nye patienter – eller du ønsker at vælge en anden læge – kan du vælge læge digitalt på borger.dk. Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har lukket for tilgang, kan du stadig vælge denne læge. Kontakt kommunen for at blive tilmeldt.

You might be interested:  Hvornår Begynder Kvalme Gravid?

Hvad gør man hvis man er utilfreds med sin læge?

Hvis du vil klage over den lægefaglige behandling hos den praktiserende læge/den praktiserende speciallæge, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kan man anmelde en læge?

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med en sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Sundhedsfaglig behandling omfatter: Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling. Fødselshjælp.

Hvad er sundhedsvæsenet Disciplinærnævn?

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager, hvor en borger har ønsket at rette eventuel kritik mod en eller flere konkrete sundhedspersoner og den faglige virksomhed, der udøvet af dem inden for det danske sundhedsvæsen.

Kan pårørende klage?

til en eventuel fejl i forbindelse med den tidligere behandling. Er den klageberettigede død, kan de nærmeste pårørende, f. eks. afdødes ægtefælle, forældre eller børn, normalt klage på afdødes vegne.

Hvordan søger man erstatning for fejlbehandling?

Hvordan søger jeg erstatning?

  1. Du kan anmelde din skade på Patienterstatningens hjemmeside.
  2. Du kan også få hjælp af en patientvejleder til at søge erstatning. Find kontaktoplysninger på patientvejledere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
  3. Du kan også sende et anmeldelsesskema til Patienterstatningen med posten.

Hvad klager patienter over?

Desuden træffer klagenævnet afgørelser i klager over brud på tavshedspligten, afgørelser om aktindsigt samt afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn og klager over sagsbehandlingen i de lokale psykiatriske patientklagenævn. Patientklagenævnet kan i sin behandling af en klage bl. a.

Hvem kan klage til Patientklagenævnet?

Du kan klage over en konkret sundhedsperson eller over behandlingsstedet. En klagesag kan resultere i kritik til behandlingsstedet eller en sundhedsperson, men du får ikke automatisk erstatning, hvis du får medhold i din klage. Klager over sundhedsfaglig behandling skal sendes til Styrelsen for Patientklager.

You might be interested:  Hvor Meget Tun Må Man Spise Når Man Er Gravid?

Hvordan klager jeg?

Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til myndigheden, du vil klage over; for eksempel kommunen eller Udbetaling Danmark. Myndigheden skal nemlig have mulighed for at vurdere din sag igen, før den sender din klage videre til os. Det hedder også genvurdering. Du kan ikke klage direkte til Ankestyrelsen.

Kan du klage over service hos praktiserende læge?

Klage over behandling eller service hos praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere. Hvis du er utilfreds med den service eller behandling du har modtaget i en praksis, har du mulighed for at udfylde en digital klageformular hos Patientombuddet eller Region Hovedstaden

Har du mulighed for at klage?

Du har tre muligheder, hvis du ønsker at gøre sundhedsvæsenet opmærksom på, at du har haft et uhensigtsmæssigt behandlingsforløb. Du har mulighed for at klage, mulighed for at indrapportere fejl og utilsigtede hændelser og mulighed for at søge erstatning. 1.

Kan du klage over sundhedsfaglig behandling?

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Du kan klage over en konkret sundhedsperson eller over behandlingsstedet. En klagesag kan resultere i kritik til behandlingsstedet eller en sundhedsperson, men du får ikke automatisk erstatning, hvis du får medhold i din klage. Klager over sundhedsfaglig behandling skal sendes til

Leave Comment

Your email address will not be published.