Hvor Klager Jeg Over Min Læge?

SVAR. Du kan klage over den pågældende læge til Patientklagenævnet, og det kan du eventuelt læse en del om i emne nr. 172 på vor linje. Skulle du ønske nærmere klagevejledning, så kan du henvende dig til statsamtet, der er blevet pålagt at give en sådan orientering.

Kan du klage over service hos praktiserende læge?

Klage over behandling eller service hos praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere. Hvis du er utilfreds med den service eller behandling du har modtaget i en praksis, har du mulighed for at udfylde en digital klageformular hos Patientombuddet eller Region Hovedstaden

Hvad er en lægeerklæring?

En attest eller lægeerklæring (herefter attester) er en skriftlig udtalelse, som du som læge laver som grundlag for en juridisk afgørelse. Der gælder forskellige regler for dig som læge, når du udfylder en attest, og regler for attestens indhold og form. Du må i et vist omfang benytte medhjælp, når der skal laves en attest.

You might be interested:  Gravid Træthed Hvor Længe?

Kan du klage over sundhedsfaglig behandling?

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Du kan klage over en konkret sundhedsperson eller over behandlingsstedet. En klagesag kan resultere i kritik til behandlingsstedet eller en sundhedsperson, men du får ikke automatisk erstatning, hvis du får medhold i din klage. Klager over sundhedsfaglig behandling skal sendes til

Hvem klager man til over en læge?

Hvis du ønsker, at en eventuel kritik skal rettes mod en eller flere konkrete sundhedspersoner, afgøres din klage af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er, ligesom Styrelsen for Patientklager, en uvildig og uafhængig myndighed.

Kan man anmelde en læge?

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med en sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Sundhedsfaglig behandling omfatter: Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling. Fødselshjælp.

Hvor kan man se klager over læger?

Afgørelserne offentliggøres i 2 år på www.sundhed.dk og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Afgørelserne bliver offentliggjort med angivelse af titel, navn og autorisationsID på den person, der kritiseres af nævnet. Alle andre navne i afgørelsen skal anonymiseres.

Hvordan laver man en patientklage?

Hvis du vil klage over sundhedspersoners opførsel, skal du klage til regionen. Du kan sende din klage til dit lokale patientkontor, der sørger for at sende klagen videre til rette sted i regionen. Du kan også henvende dig til regionen, som kan oplyse om, hvor du skal sende klagen hen.

Hvad er en serviceklage?

Hvad er en serviceklage? Patienter (eller pårørende) kan klage over serviceniveauet enten i praksis eller på et sygehus. Det kan for eksempel være klager over din eller andre sundhedspersonalers optræden, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, rengøringsstandarden, forplejningen eller lignende.

You might be interested:  Hvor Lang Tid Går Der Før Man Bliver Gravid Efter Samleje?

Kan en læge nægte behandling?

Hvis en patient har opført sig voldeligt eller truende overfor lægen eller praksispersonalet, kan lægen frasige sig patienten. Lægen skal give regionen besked, og regionen underretter det regionale Samarbejdsudvalg om beslutningen.

Hvornår kan man bryde tavshedspligten?

Hvornår må jeg bryde min tavshedspligt for at afværge fare for andre? I konkrete situationer kan der dog blive tale om, at du som læge må bryde din tavshedspligt, hvis det er nødvendigt for at afværge umiddelbar, betydelig fare for andre personers liv eller for at sikre meget væsentlige samfundsinteresser.

Hvad gør man hvis man er utilfreds med sin læge?

Hvis du vil klage over den lægefaglige behandling hos den praktiserende læge/den praktiserende speciallæge, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kan læge anmelde arbejdsskade?

Den praktiserende læge har ikke pligt til at anmelde en arbejdsulykke, men kan gøre det, ligesom patienten selv eller dennes fagforening kan anmelde en arbejdsulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I sådanne situationer er fristen for at anmelde en arbejdsulykke 1 år, efter skaden er sket.

Kan man vælge en læge der har lukket for tilgang?

Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har åbent for tilgang af nye patienter – eller du ønsker at vælge en anden læge – kan du vælge læge digitalt på borger.dk. Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har lukket for tilgang, kan du stadig vælge denne læge. Kontakt kommunen for at blive tilmeldt.

Hvem er under skærpet tilsyn?

Vi kan sætte en sundhedsperson under skærpet tilsyn, hvis der er mistanke om, at den pågældende vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for patienter. Hvis man er under skærpet tilsyn, offentliggør vi personens navn og årsagen til, at personen er sat under skærpet tilsyn i autorisationsregistret.

You might be interested:  Hvordan Blir Man Gravid?

Hvad får man ud af at klage til Patientklagenævnet?

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Du kan klage over en konkret sundhedsperson eller over behandlingsstedet. En klagesag kan resultere i kritik til behandlingsstedet eller en sundhedsperson, men du får ikke automatisk erstatning, hvis du får medhold i din klage.

Hvad koster det at klage til Patientklagenævnet?

Undersøgelse på et hospital eller behandling af en fysioterapeut kan du klage over, hvis du mener, der er sket en fejl. Klagesystemet i det danske sundhedsvæsen er gratis, men det kan være svært at finde rundt i. Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvor og hvordan du klager.

Hvordan klager jeg?

Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til myndigheden, du vil klage over; for eksempel kommunen eller Udbetaling Danmark. Myndigheden skal nemlig have mulighed for at vurdere din sag igen, før den sender din klage videre til os. Det hedder også genvurdering. Du kan ikke klage direkte til Ankestyrelsen.

Hvor klager man over hospitalet?

Hvis du i stedet ønsker at klage til en uvildig instans over den sundhedsfaglige behandling eller konkrete sundhedspersoner, skal du klage via Styrelsen for Patientklager.

  • Se hvordan du klager på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.
  • Klag over service hos praktiserende læge eller speciallæge.
  • Leave Comment

    Your email address will not be published.