Hvor Klager Man Over En Læge?

Hvis du vil klage over en læge, skal du indgive din klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager over alle autoriserede sundhedspersoner.
Du kan klage over enkelte praktiserende sundhedspersoners undersøgelser og behandlinger. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgør disciplinærsager. Du behøver ikke at kende navnene på sundhedspersonerne. Du har ret til en dialog forud for sagsbehandlingen i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Kan du klage over service hos praktiserende læge?

Klage over behandling eller service hos praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere. Hvis du er utilfreds med den service eller behandling du har modtaget i en praksis, har du mulighed for at udfylde en digital klageformular hos Patientombuddet eller Region Hovedstaden

Kan du klage over klager fra patienter?

Styrelsen for Patientklager behandler klager fra patienter. Du kan klage over:. Den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Brud på dine rettigheder som patient. Sundhedsfaglig behandling. Du kan klage, hvis du har oplevet fejl i den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet.

You might be interested:  Tun Gravid Hvor Meget?

Hvem kan man klage til over sin læge?

Hvis du ønsker, at en eventuel kritik skal rettes mod en eller flere konkrete sundhedspersoner, afgøres din klage af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er, ligesom Styrelsen for Patientklager, en uvildig og uafhængig myndighed.

Hvor kan man se klager over læger?

Afgørelserne offentliggøres i 2 år på www.sundhed.dk og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Afgørelserne bliver offentliggjort med angivelse af titel, navn og autorisationsID på den person, der kritiseres af nævnet. Alle andre navne i afgørelsen skal anonymiseres.

Hvordan skriver man en patientklage?

Hvis du vil klage over sundhedspersoners opførsel, skal du klage til regionen. Du kan sende din klage til dit lokale patientkontor, der sørger for at sende klagen videre til rette sted i regionen. Du kan også henvende dig til regionen, som kan oplyse om, hvor du skal sende klagen hen.

Kan man anmelde en læge?

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med en sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Sundhedsfaglig behandling omfatter: Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling. Fødselshjælp.

Hvad er en serviceklage?

Hvad er en serviceklage? Patienter (eller pårørende) kan klage over serviceniveauet enten i praksis eller på et sygehus. Det kan for eksempel være klager over din eller andre sundhedspersonalers optræden, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, rengøringsstandarden, forplejningen eller lignende.

Hvordan ser jeg hvad lægerne skriver om mig?

Som praktiserende læge eller speciallæge får du via e-journalen adgang til patienters elektroniske patientjournaler på tværs af sygehuse og regioner. Du kan finde oplysninger om behandlingsforløb, diagnoser, notater samt epikriser. Sygehuslæger har kun adgang til e-journal via sygehusenes egne systemer.

You might be interested:  Hvor Mange Døde Af Kræft I 2016?

Kan man vælge en læge der har lukket for tilgang?

Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har åbent for tilgang af nye patienter – eller du ønsker at vælge en anden læge – kan du vælge læge digitalt på borger.dk. Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har lukket for tilgang, kan du stadig vælge denne læge. Kontakt kommunen for at blive tilmeldt.

Hvad gør man hvis man er utilfreds med sin læge?

Hvis du vil klage over den lægefaglige behandling hos den praktiserende læge/den praktiserende speciallæge, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvem er under skærpet tilsyn?

Vi kan sætte en sundhedsperson under skærpet tilsyn, hvis der er mistanke om, at den pågældende vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for patienter. Hvis man er under skærpet tilsyn, offentliggør vi personens navn og årsagen til, at personen er sat under skærpet tilsyn i autorisationsregistret.

Hvordan starter man et klagebrev?

Det kan bruges som inspiration og til at komme i gang med at få skrevet klagen.

  1. Forbered dig på at skrive klagen.
  2. Skriv tydeligt hvad du klager over.
  3. Forklar hvorfor du mener afgørelsen er forkert.
  4. Vedlæg de relevante oplysninger.
  5. Kend dine rettigheder.

Hvad koster det at klage til Patientklagenævnet?

Undersøgelse på et hospital eller behandling af en fysioterapeut kan du klage over, hvis du mener, der er sket en fejl. Klagesystemet i det danske sundhedsvæsen er gratis, men det kan være svært at finde rundt i. Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvor og hvordan du klager.

Hvordan klager jeg?

Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til myndigheden, du vil klage over; for eksempel kommunen eller Udbetaling Danmark. Myndigheden skal nemlig have mulighed for at vurdere din sag igen, før den sender din klage videre til os. Det hedder også genvurdering. Du kan ikke klage direkte til Ankestyrelsen.

You might be interested:  Hvor Mange Iui Forsøg Før Gravid?

Kan en læge nægte behandling?

Hvis en patient har opført sig voldeligt eller truende overfor lægen eller praksispersonalet, kan lægen frasige sig patienten. Lægen skal give regionen besked, og regionen underretter det regionale Samarbejdsudvalg om beslutningen.

Hvornår kan man bryde tavshedspligten?

Hvornår må jeg bryde min tavshedspligt for at afværge fare for andre? I konkrete situationer kan der dog blive tale om, at du som læge må bryde din tavshedspligt, hvis det er nødvendigt for at afværge umiddelbar, betydelig fare for andre personers liv eller for at sikre meget væsentlige samfundsinteresser.

Kan læge anmelde arbejdsskade?

Den praktiserende læge har ikke pligt til at anmelde en arbejdsulykke, men kan gøre det, ligesom patienten selv eller dennes fagforening kan anmelde en arbejdsulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I sådanne situationer er fristen for at anmelde en arbejdsulykke 1 år, efter skaden er sket.

Kan du klage over service hos praktiserende læge?

Klage over behandling eller service hos praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere. Hvis du er utilfreds med den service eller behandling du har modtaget i en praksis, har du mulighed for at udfylde en digital klageformular hos Patientombuddet eller Region Hovedstaden

Kan du klage over klager fra patienter?

Styrelsen for Patientklager behandler klager fra patienter. Du kan klage over:. Den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Brud på dine rettigheder som patient. Sundhedsfaglig behandling. Du kan klage, hvis du har oplevet fejl i den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet.

Leave Comment

Your email address will not be published.