Hvor Klager Man Over Sin Læge?

Du kan klage over enkelte praktiserende sundhedspersoners undersøgelser og behandlinger. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgør disciplinærsager. Du behøver ikke at kende navnene på sundhedspersonerne. Du har ret til en dialog forud for sagsbehandlingen i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
Hvis du klager over en eller flere konkrete sundhedspersoner, afgøres din sag af Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn. Du behøver ikke at kende navnene på sundhedspersonerne. Disciplinærnævnet kan kun behandle klager over autoriserede sundhedspersoner og visse persongrupper. Læs mere om nævnet her

Kan du klage over service hos praktiserende læge?

Klage over behandling eller service hos praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere. Hvis du er utilfreds med den service eller behandling du har modtaget i en praksis, har du mulighed for at udfylde en digital klageformular hos Patientombuddet eller Region Hovedstaden

Kan du klage over sundhedsfaglig behandling?

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Du kan klage over en konkret sundhedsperson eller over behandlingsstedet. En klagesag kan resultere i kritik til behandlingsstedet eller en sundhedsperson, men du får ikke automatisk erstatning, hvis du får medhold i din klage. Klager over sundhedsfaglig behandling skal sendes til

You might be interested:  Hvor Mange Penge Bruger Vi På Sundhed?

Hvem klager man til over en læge?

Hvis du ønsker, at en eventuel kritik skal rettes mod en eller flere konkrete sundhedspersoner, afgøres din klage af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er, ligesom Styrelsen for Patientklager, en uvildig og uafhængig myndighed.

Hvor kan man se klager over læger?

Afgørelserne offentliggøres i 2 år på www.sundhed.dk og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Afgørelserne bliver offentliggjort med angivelse af titel, navn og autorisationsID på den person, der kritiseres af nævnet. Alle andre navne i afgørelsen skal anonymiseres.

Hvordan skriver man en patientklage?

Hvis du vil klage over sundhedspersoners opførsel, skal du klage til regionen. Du kan sende din klage til dit lokale patientkontor, der sørger for at sende klagen videre til rette sted i regionen. Du kan også henvende dig til regionen, som kan oplyse om, hvor du skal sende klagen hen.

Hvad er en serviceklage?

Hvad er en serviceklage? Patienter (eller pårørende) kan klage over serviceniveauet enten i praksis eller på et sygehus. Det kan for eksempel være klager over din eller andre sundhedspersonalers optræden, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, rengøringsstandarden, forplejningen eller lignende.

Kan en læge nægte behandling?

Hvis en patient har opført sig voldeligt eller truende overfor lægen eller praksispersonalet, kan lægen frasige sig patienten. Lægen skal give regionen besked, og regionen underretter det regionale Samarbejdsudvalg om beslutningen.

Kan man vælge en læge der har lukket for tilgang?

Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har åbent for tilgang af nye patienter – eller du ønsker at vælge en anden læge – kan du vælge læge digitalt på borger.dk. Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har lukket for tilgang, kan du stadig vælge denne læge. Kontakt kommunen for at blive tilmeldt.

You might be interested:  Hvornår Skal Man Fortælle Sin Arbejdsgiver At Man Er Gravid?

Hvad gør man hvis man er utilfreds med sin læge?

Hvis du vil klage over den lægefaglige behandling hos den praktiserende læge/den praktiserende speciallæge, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvem er under skærpet tilsyn?

Vi kan sætte en sundhedsperson under skærpet tilsyn, hvis der er mistanke om, at den pågældende vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for patienter. Hvis man er under skærpet tilsyn, offentliggør vi personens navn og årsagen til, at personen er sat under skærpet tilsyn i autorisationsregistret.

Hvordan starter man et klagebrev?

Det kan bruges som inspiration og til at komme i gang med at få skrevet klagen.

  1. Forbered dig på at skrive klagen.
  2. Skriv tydeligt hvad du klager over.
  3. Forklar hvorfor du mener afgørelsen er forkert.
  4. Vedlæg de relevante oplysninger.
  5. Kend dine rettigheder.

Hvad koster det at klage til Patientklagenævnet?

Undersøgelse på et hospital eller behandling af en fysioterapeut kan du klage over, hvis du mener, der er sket en fejl. Klagesystemet i det danske sundhedsvæsen er gratis, men det kan være svært at finde rundt i. Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvor og hvordan du klager.

Hvordan klager jeg?

Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til myndigheden, du vil klage over; for eksempel kommunen eller Udbetaling Danmark. Myndigheden skal nemlig have mulighed for at vurdere din sag igen, før den sender din klage videre til os. Det hedder også genvurdering. Du kan ikke klage direkte til Ankestyrelsen.

Hvornår kan man bryde tavshedspligten?

Hvornår må jeg bryde min tavshedspligt for at afværge fare for andre? I konkrete situationer kan der dog blive tale om, at du som læge må bryde din tavshedspligt, hvis det er nødvendigt for at afværge umiddelbar, betydelig fare for andre personers liv eller for at sikre meget væsentlige samfundsinteresser.

You might be interested:  Hvornår Skal Man Til Lægen Gravid?

Kan læge anmelde arbejdsskade?

Den praktiserende læge har ikke pligt til at anmelde en arbejdsulykke, men kan gøre det, ligesom patienten selv eller dennes fagforening kan anmelde en arbejdsulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I sådanne situationer er fristen for at anmelde en arbejdsulykke 1 år, efter skaden er sket.

Hvad klager patienter over?

Desuden træffer klagenævnet afgørelser i klager over brud på tavshedspligten, afgørelser om aktindsigt samt afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn og klager over sagsbehandlingen i de lokale psykiatriske patientklagenævn. Patientklagenævnet kan i sin behandling af en klage bl. a.

Kan du klage over service hos praktiserende læge?

Klage over behandling eller service hos praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere. Hvis du er utilfreds med den service eller behandling du har modtaget i en praksis, har du mulighed for at udfylde en digital klageformular hos Patientombuddet eller Region Hovedstaden

Kan du klage over klager fra patienter?

Styrelsen for Patientklager behandler klager fra patienter. Du kan klage over:. Den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Brud på dine rettigheder som patient. Sundhedsfaglig behandling. Du kan klage, hvis du har oplevet fejl i den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet.

Leave Comment

Your email address will not be published.